C++头文件大全

C & 传统 C++

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include //设定插入点 
#include //字符处理
#include //定义错误码
#include //浮点数处理
#include //文件输入/输出
#include //参数化输入/输出
#include //数据流输入/输出
#include //定义各种数据类型最值常量
#include //定义本地化函数
#include
//定义数学函数
#include //定义输入/输出函数
#include //定义杂项函数及内存分配函数
#include //字符串处理
#include //基于数组的输入/输出
#include //定义关于时间的函数
#include //宽字符处理及输入/输出
#include //宽字符分类

标准 C++ (同上的不再注释)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#include //STL 通用算法 
#include //STL 位集容器
#include
#include
#include
#include
#include //复数类
#include
#include
#include
#include
#include //STL 双端队列容器
#include //异常处理类
#include
#include //STL 定义运算函数(代替运算符)
#include #include //STL 线性列表容器
#include
//STL 映射容器
#include
#include //基本输入/输出支持
#include //输入/输出系统使用的前置声明
#include
#include //基本输入流
#include //基本输出流
#include //STL 队列容器
#include //STL 集合容器
#include //基于字符串的流
#include //STL 堆栈容器
#include //标准异常类
#include //底层输入/输出支持
#include //字符串类
#include //STL 通用模板类
#include //STL 动态数组容器
#include
#include
using namespace std;

C99 增加

1
2
3
4
5
6
#include //复数处理 
#include //浮点环境
#include //整数格式转换
#include //布尔环境
#include //整型环境
#include //通用类型数学宏
坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!